PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari entong

sinonim (padanan kata: entong)

Save this image.
entong
entong sinonim anak bocah budak bujang buyung ujang