PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari bahasa

Save this image.
bahasa
bahasa sinonim sinonim. sinonim.. adab budi etiket kaidah norma perilaku sopan santun tata krama tata susila tingkah laku tutur cakap tutur kata aksen cara dialek gaya isyarat kode logat patois percakapan perkataan sandi laras ragam cakap lumayan